Promotion !!!

Step To Success

Free Gap-Analysis เราช่วยวิเคราะห์องค์กร และรบบเอกสารเบื้องต้นให้ท่าน (ฟรี) อบรมพร้อมออกใบ Cert. เขียนระบบให้ท่าน สอนการใช้งานระบบและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงติดตามผล จัดเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจรับรองจริงจาก CB และช่วยร่วมสนับสนุนการตรวจรับรองจาก (Certify Body : CB) รวมทั้งดูแลระบบให้ท่านหลังจากได้รับการรับรอง

วิเคราะห์องค์กรเบื้องต้น Gap analysis

สอนการใช้งานระบบ การประยุกต์ใช้งานและติดตามการใช้งานระบบ

อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน และการอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนช่วยเหลือในการจัดทำการตรวจติดตามภายใน Internal Audit การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review และเตรียมการตรวจรับรองจาก Certification Body

ออกแบบและเขียนระบบตามข้อกำหนด

สนับสนุนการตรวจรับรอง Stage 1 and Stage 2 จากทางผู้ตรวจรับรอง Certification Body

องค์กรของคุณกำลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่หรือไม่…..

 

 

 1. ไม่รู้จะเริ่มต้นทำทำระบบ ISO จากไหนเพราะไม่เคยทำมาก่อน
 2. เอกสารเยอะมากไม่รู้ฉบับไหนใช้สำหรับอะไร
 3. มีความกังวลว่าจะตรวจรับรองไม่ผ่านระบบในองค์กรไม่พร้อมสำหรับการตรวจ
 4. มีระบบอยู่แล้วแต่ต้องอัพเกรดองค์กรเพื่อรับผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นและหลาหลาย
 5. ไม่มีคนมาดูแลเรื่องเอกสารเกี่ยวกับระบบต่างๆ ในองค์กรโดยตรง
 6. เคยทำที่อื่นมาแล้วแต่ก็ยังตรวจไม่ผ่านสักที

ข้อดีทางการตลาดสำหรับองค์กรที่มีใบรับรอง Certified Body

 1. ทำให้คุณกลายเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในการตลาด
 2. รู้ถึงกระบวนการที่สร้างประสิทธิภาพขององค์กรที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลา,เงินและทรัพยากรอื่นๆ ได้
 3. กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 4. ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการแสดงให้เห็นกระบวนการที่เป็นระบบมากขึ้น
 5. การจัดการภายในองค์กรมีคุณภาพที่ดีขึ้นจะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
 6. ระบบภายในองค์กรที่มีแบบแผนให้ปฏิบัติจะช่วยลดความผิดพลาดที่จะเกิดและเพิ่มกำไรได้มากขึ้น
 7. มีใบรับรองมาตรฐานสากลทำให้ลูกค้าไว้ใจและองค์กรสามารถยกระดับตัวเองขึ้นไปอยู่ระดับต้นๆ ได้

Stage 1 (Pre-audit,Doucument review) มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อประเมินการจัดการระบบเอกสารที่จัดทำขึ้นของระบบมาตรฐานที่องค์กรขอรับรอง
 • เพื่อยืนยันที่อยู่หรือสถานที่ (สถานที่มีความจำเป็นต้องเข้าตรวจใน Stage ถัดไป)
 • ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ขอรับรอง
 • ทบทวนขอบข่ายและข้อยกเว้นที่ระบุในระบบการจัดการ,กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง
 • ระบุแนวโน้มที่มีโอกาสในการปรับปรุง
 • การตรวจติดตามภายในและการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ : หากผุ้ตรวจประเมินมีหัวข้อร้องขอให้แก้ไขจะต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนเริ่มตรวจ Stage 2

Stage 2 (Initial Audit) เป็นการตรวจเพื่อให้การรับรองโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ประเมินประสิทธิผลขององค์กรที่จะนำระบบไปปฏิบัติ
 • ประเมินสมรรถนะเทียบกับเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ (Objective Target หรือ Key Performance Indicator)
 • ประเมินความสอดคล้องด้านกฎหมาย,การควบคุมในแต่ละกระบวนการ,การตรวจสอบภายใน,การประชุมของฝ่ายบริหารและนโยบาย
 • ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนด,นโยบาย,เป้าหมาย,หน้าที่รับผิดชอบ,ความสามารถของบุคลากร,ระเบียบปฏิบัติ
 • การควบคุมแต่ละกระบวนการและข้อมูลเชิงสมรรถนะ
 • ระบุพื้นที่ที่มีแนวโน้มต้องปรับปรุงในระบบการจัดการ

หมายเหตุ : หากผู้ตรวจประเมินร้องขอให้แก้ไขต้องดำเนินการให้เรียบร้อยจึงจะได้รับการรับรอง บางกรณีพบสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

องค์กรได้รับรอง และทำการขับเคลื่อนปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง จากนั้นเราจะทำการติดต่อและทำการตรวจประเมินประจำปีเพื่อรักษาระบบมาตรฐานของท่านให้เป็นปัจจุบัน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานสากลแล้ว

Clients Portfolio

ให้บริการตรวจรับรองระบบ ISO9001:2015 กับทาง CN Engineering Co.,Ltd กับการตรวจ โดยมีทีมงานมืออาชีพจากบริษัทเข้าไปดูแลตลอดระยะเวลาที่ทำการตรวจและสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ตลอดจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ให้บริการตรวจรับรองระบบ ISO14001:2015 กับทาง Sutee Tank Co.,Ltd โดยมีทีมงานมืออาชีพจากทางบริษัทเข้าไปดูแลตลอดระยะเวลาที่ทำการตรวจ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ให้บริการตรวจรับรองระบบ GMP,HACCP กับทาง Suwan Earth Co.,Ltd โดยทีมงานมืออาชีพจากทางบริษัทเข้าไปดูแลตลอดระยะเวลาที่ทำการตรวจ และสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ตลอดจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ให้บริการตรวจรับรองระบบ ISO9001:2015 ให้กับทาง Security Kingman191 Co.,Ltd โดยมีทีมงานมืออาชีพจากทางบริษัทเข้าไปดูแลตลอดระยะเวลาที่ทำการตรวจ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ให้บริการตรวจรับรองระบบ GMP ให้กับทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พจน์โรมัน โดยทีมงานมืออาชีพจากบริษัทเข้าไปดูแลตลอดระยะเวลาที่ทำการตรวจ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ให้บริการตรวจรับรองระบบ GMP ประจำปีให้กับทาง โรงแพ็คมะขาม เพชรบูรณ์ โดยมีทีมงานมือจากทางบริษัทเข้าไปดูแลลตลอดระนะเวลาที่ทำการตรวจ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ตลอดสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี