Career

Discover your new career with US

Auditor (Freeland)

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบคุณภาพ
 3. ประสบการณ์เป็น QMR / ผู้ตรวจติดตามในระบบ ISO9001, ISO27001, ISO29110, ISO14001, ISO45001, IATF16949
 4. มีประสบการณ์ระบบ ISO27001 หรือ ISO29110 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 6. ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

ลักษณะการทำงาน

เข้าตรวจติดตามบริษัทลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อตรวจเสร็จแล้วให้ทำการออกรีพอร์ตให้กับลูกค้าไว้ เป็นหลักฐานเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป ทำการส่งรายงานหรือรีพอร์ทดังกล่าวไปยังสำนักงาน ให้เข้าสำนักงานอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

จำนวนที่รับสมัคร

1 อัตรา

OMR

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีความรู้เรื่องการจัดทำรับบคุณภาพเป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์เป็น QMR 
 4. สามารถขับรถได้ มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

ลักษณะการทำงาน

 1. ควบคุมและเตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพในการรับตรวจ
 2. วางแผนการตรวจสอบภายในองค์กรและดำเนินการตรวจสอบภายใน
 3. กำกับดูแลและติดตามดูแลการดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ
 4. และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับสมัคร

1 อัตรา

Sales

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 2. มีความรู้และประสบการณ์เรื่องระบบ ISO หรือเคยเป็น sale บริษัทผู้ตรวจรับรอง หรือบริษัทที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO
 3. มีทักษะในการเจรจราและการขาย
 4. มีใจรักในงานขายบริการ
 5. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Office
 6. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสารได้ดี

ลักษณะการทำงาน

วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขายและพัฒนาทีมขาย 

สวัสดิการ

มีค่าคอมมิชชั่นและค่าเดินทาง

จำนวนที่รับสมัคร

1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือสาขาที่ได้รับการรับรองในการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชี

 1. มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยฯไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. มีใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับ ISO9000, ISO14000
 4. มีความรู้ด้านกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน
 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 6. สามารถใช้ MS office ได้ดี
 7. ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

ลักษณะการทำงาน

 1. ดูแล และควบคุมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
 2. ตรวจประเมินและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
 3. ดำเนินการ ติดตาม และตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
 4. วิเคราะห์งานเพื่อหาแนวโน้มความเสี่ยงที่บ่งชี้อันตราย และร่วมกำหนดแนวทางขั้นตอน และมาตรการในการป้องกัน
 5. ดำเนินการตรวจหาสาเหตุอันตราย การประสบอุบัติเหตุในงานทั้งจากเครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกัน
 6. ติดตามรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานสถิติ สรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 7. จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในบริษัท
 8. จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยและข้อมูลรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งให้กับทางหน่วยงานราชการและเพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
 9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับสมัคร

1 อัตรา